Wyszukaj oferty

Kiedy
Gdzie
Miasto
Transport
Kategorie
Promocja, last minute
Udogodnienia
Cena minimalna
Cena maksymalna

Zanim zarezerwujesz

Formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ.

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

Biuro Podróży WATRA TRAVEL Sp. z o.o. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za nałeżytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa,  Biuro Podróży WATRA TRAVEL Sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Panstwu wpłat i  jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Biuro Podróży WATRA TRAVEL Sp. z o.o. stało się niewypłacalne.

Najwazniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

 • Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podrożni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 • Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 • Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 • Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie. W żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy lurystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 • Podróżni mogą rozwiązac umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementow imprezy turystycznej, inny niż cena zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciom, podrózni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
 • W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podroży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 • Ponadto podrożni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 • Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternaltywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 • Podróżni są również uprawnień: do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkode w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
 • Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 • W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony iest powrót podrożnych do kraju. Biuro Podróży WATRA TRAVEL wykupiło w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. , ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,  tel. +48 71 3692887 zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub,  w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,  Departament Turystyki i Sportu, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 789, e-mail: info@lubelskie.pl jeżeli z powodu newypłacalności Biura Podróży WATRA TRAVEL dojdzie do odmowy świadczenia usług.
« wróć

Biuro Podróży WATRA TRAVEL, 20-016, ul. Narutowicza 30 tel. +48 81 743 76 56, +48 22 389 76 56, tel. kom. +48 726 06 56 66 fax. +48 81 743 77 75,

design & engine: adm-media.pl